Công anh xe chỉ uốn cần,
Vì chưng trời động con cá lần ra khơi.


Khảo dị:
Ngồi buồn xe chỉ uốn cần,
Chỉ xe chưa đặng cá lần ra khơi.
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004