Công anh tháng đợi năm chờ,
Sao em dứt chỉ, lìa tơ cho đành?


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)