Công anh ngồi giữ buồng tằm,
Ðến khi tằm chín, anh nằm buồng không!


Nguồn: Kiều Văn, Tình yêu trong ca dao - tục ngữ - dân ca, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2009