Công anh lên xuống, xuống lên,
Mòn đàng chết cỏ, nỏ nên chuyện gì.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)