Công anh gánh đá tạc bia,
Công em trò chuyện sớm khuya với chàng.
Bây giờ bác mẹ bàn ngang,
Công em trò chuyện với chàng mất không.
Ai ngờ chuối trổ mùa đông,
Biết rằng có chắc hay không mà chờ.
Chờ anh chờ ngẩn, chờ ngơ,
Chờ hết mùa mận, mùa mơ, mùa hồng.
Cắm sào em đợi nước trong,
Nước nguồn chảy xuống còn mong nỗi gì.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004