Công anh bắt tép nuôi cò,
Cò ăn, cò lớn, cò dò lên cây.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)