Công ơn thầy mẹ em không đền được
Giao cho anh đến thế
Ra Thanh bổ quế
Vào Nghệ bổ sâm
Lên non ngậm ngải tìm trầm
Đền công ơn phụ mẫu đã lao tâm sinh thành


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004