Cô kia thắt lưng bao xanh,
Có về Yên Mỹ với anh thì về.
Yên Mỹ anh có nhiều tre,
Có sông tắm mát có nghề trồng ngô.


Nguồn:
1. Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004
2. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001