Cô kia thắt dải lưng xanh,
Có về Nam Định với anh thì về.
Nam Định có bến Đò Chè,
Có tàu Ngô khách, có nghề ươm tơ.


Khảo dị:
Hỡi cô mà thắt lưng xanh,
Có về Nam Định với anh thì về.
Nam Định có cây bồ đề,
sông tắm mát về thì đi.
Cô kia thắt cái lưng xanh,
Có về Nam Định với anh thì về.
Nam Định có cây bồ đề,
giếng tắm mát, cô về mà chơi.
[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]