Cô kia thắt dải lưng xanh,
Có về Nam Định với anh thì về.
Nam Định có bến Đò Chè,
Có tàu Ngô khách, có nghề ươm tơ.


Khảo dị:
Hỡi cô mà thắt lưng xanh,
Có về Nam Định với anh thì về.
Nam Định có cây bồ đề,
sông tắm mát về thì đi.
Cô kia thắt cái lưng xanh,
Có về Nam Định với anh thì về.
Nam Định có cây bồ đề,
giếng tắm mát, cô về mà chơi.
Nguồn:
1. Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004
2. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001