Cô kia nước lọ, cơm niêu,
Chồng con chẳng có, nằm liều nuôi thân.
- Chồng con là cái nợ lần,
Thà rằng ở vậy nuôi thân béo mầm!


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)