Cô kia má đỏ hòn than,
Nằm đâu ngủ đấy lại toan chê chồng.
Chê chồng chẳng bõ chồng chê,
Chê chồng thì ít, chồng chê thì nhiều.


Nguồn: Phan Hách, Ca dao trữ tình Việt Nam, NXB Hải Phòng, 2006