Cô kia cắt cỏ bên sông,
Cái váy thì cộc cái lông thì dài.
Thuyền chài nó trả quan hai,
Thưa rằng: Chẳng bán để dài quét sân.


Nguồn: Hoàng Trọng Thược, Thi ca châm biếm và trào lộng Việt Nam, Nhà sách Khai Trí, Sài Gòn, 1969