Cô kia đi đường này với ta,
Trông đậu, đậu tốt, trông cà, cà sai.
Cô kia đi đằng ấy với ai,
Trồng bông, bông héo, trồng khoai, khoai hà.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975