Cô kia đứng ở bên sông,
Muốn sang anh ngỏ cành hồng cho sang.


Khảo dị:
Cô kia đứng ở bên sông,
Muốn sang anh ngả cành hồng cho sang.
Nguồn:
1. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
2. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975