Cô gái nhà ai tuổi chín nhăm,
Đôi má hom hem lại lẹm cằm.
Bố mẹ gả chồng còn chưa lấy,
- Rằng còn thơ ấu chửa đầy trăm.


Nguồn: Hoàng Trọng Thược, Thi ca châm biếm và trào lộng Việt Nam, Nhà sách Khai Trí, Sài Gòn, 1969