Cô đầu, cô đít, cô đuôi,
Bố tôi sạt nghiệp ai nuôi cô đầu.


Bài ca dao này nói về cô đầu và tệ nạn xã hội ở phố Khâm Thiên (Hà Nội) thời Pháp thuộc.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]