Có vàng, vàng chẳng hay phô,
Có con, con nói trầm trồ mẹ nghe.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)