Có trầu mà chẳng có cau,
Làm sao cho đỏ môi nhau thì làm.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975