Có trầu có vỏ không vôi,
Có chăn có chiếu không người nằm chung.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975