Có trăng anh phụ lồng đèn,
Đặng nơi sang trọng, lời nguyền quên ngay.


Nguồn: Phan Hách, Ca dao trữ tình Việt Nam, NXB Hải Phòng, 2006