Có tiền chán vạn người hầu,
Có bấc có dầu, chán vạn người khêu.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)