Có thằng chồng nghiền như ông tiên nho nhỏ
Tối lại vô mùng đèn đỏ tợ sao


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004