Có quán tình phụ bóng đa,
Ba năm quán đổ, cây đa vẫn còn.
Có lá lốt tình phụ xương sông,
Có chùa bên Bắc, miền Đông dễ tàn.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)