Có phúc thì mới có lông,
Người nào vô phúc sạch lông làu làu.


Nguồn: Hoàng Trọng Thược, Thi ca châm biếm và trào lộng Việt Nam, Nhà sách Khai Trí, Sài Gòn, 1969