Có phúc lấy được dâu hiền, vô duyên lấy phải dâu dại.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975