Có phúc đẻ con hay lội, có tội đẻ con hay trèo


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)