Có khó mới có miếng ăn,
Không dưng ai dễ mang phần đến cho.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)