Có hay không mùa đông mới biết
Giầu hay nghèo ba mươi tết mới hay


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)