Có duyên lấy được chồng già,
Ăn xôi bỏ cháy, ăn gà bỏ xương.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975