Có con phải khổ vì con,
Có chồng phải gánh giang sơn nhà chồng.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)