Có con nỏ muốn ai bồng,
Nỏ thuê ai ẵm, hai vợ chồng đổi nhau.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004