Có cha có mẹ thì hơn,
Không cha không mẹ như đờn không dây.


Khảo dị:
Có cha có mẹ thì hơn,
Không cha không mẹ như đờn đứt dây.
Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)