Có chồng thì phải theo chồng
Chồng đi hang rắn, hang rồng cũng theo
Có chồng thì phải theo chồng
Đắng cay cũng chịu, mặn nồng cũng vui


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004