Có chồng mà chẳng có con
Khác chi hoa nở trên non một mình


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)