Có chồng chẳng được đi đâu
Có con chẳng được đứng lâu nửa giờ


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)