Có chồng đêm có đêm đừng
Không chồng em chẳng nằm dưng đêm nào


Nguồn: Kiều Văn, Tình yêu trong ca dao - tục ngữ - dân ca, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2009