Có chồng ông nọ bà kia
Không chồng như thúng như nia bung vành
Không chồng bạn nói rằng hư
Có chồng biết bỏ mẫu từ cho ai?


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004