Có chàng, nói một cười hai,
Vắng chàng em biết lấy ai than cùng?
Trời ơi, có thấu tình chăng,
Một ngày đằng đẵng xem bằng ba thu.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004