Có chà cá mới ở ao,
Có em, anh mới ra vào chốn ni.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004