Có cô con gái xóm Đoài,
Nghe tiếng súng nổ bên tai dập dồn.
Vội vàng bỏ dở bát cơm,
Đến nơi tiếp đạn như hôm hiệp đồng.
Có anh du kích thôn Đông,
Cũng vừa nghe súng ầm ầm bên tai.
Bếp vừa nhóm luộc nồi khoai,
Nhanh tay dập lửa, ra nơi hiệp đồng.
Bên này bên ấy Đoài, Đông,
Cách nhau cánh đồng không hẹn mà nên.


Bài ca dao này nói về chống chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ ở Hà Nội.

Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002