Có bột mới quấy nên hồ,
Có vôi, có gạch mới tô nên nhà.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)