Có bệnh thì vái tứ phương, không bệnh đồng lương không mất


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)