Có đỏ mà chẳng có thơm,
Như hoa râm bụt, nên cơm cháo gì?


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)