Còn trời, còn nước, còn non,
Còn cô bán rượu, anh còn say sưa.


Nguồn: Kiều Văn, Tình yêu trong ca dao - tục ngữ - dân ca, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2009