Hễ hãy còn mày ngài mắt phượng,
Hễ hãy còn má phấn bôi son,
Còn đời, còn nước, còn non,
Hãy còn cát sĩ, hãy còn cát nhân.
Thôi thì thôi, vườn xuân chực khoá,
Giận những loài nhạn cá ỏi tai!
Thôi thì vườn khoá then cài,
Lấp dòng lá thắm, ngăn loài chim xanh.
Nỡ nào để hồng ngâm chuột vọc,
Nỡ nào để hạt ngọc ngâu vầy,
Quyết gan chờ kẻ cân đai,
Sớm khuya đành phó mặc nơi thanh hoàng.
Mã Long tuấn gặp chàng Bá Nhạc,
Ngọc Kinh sơn gặp được Biện Hoà.
Nước non kia hẳn chưa già,
Nhân duyên kia định, cũng là có nơi.
Còn hàn vi biết ai hay ai dở,
Trải phong trần mới rõ khá hèn.
Hễ mà vận đến thì nên,
Giàu sang cũng có, nhân duyên cũng mầu.