Còn duyên như tượng tô vàng,
Hết duyên như tổ ong tàn ngày mưa.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975