Còn duyên kẻ đón người đưa,
Hết duyên đi sớm về trưa mặc lòng.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)