Còn duyên kén cá, chọn canh,
Hết duyên ếch đực, cua kềnh cũng vơ.


Khảo dị:
Còn duyên kén cá, chọn canh,
Hết duyên dầu rễ dưa hành cũng xơi.
Nguồn:
1. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
2. Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004