Còn cha gót đỏ như son,
Đến khi cha chết, gót con đen sì.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)