Còn đêm nay nữa, mai đi,
Lạng vàng không tiếc, tiếc khi ngồi kề.
Còn đêm nay nữa, mai về,
Lạng vàng không tiếc, tiếc kề má son.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975